กลับไปยัง : นรด. / ศศท. / รร.รด.ศศท.

   ประกาศผลการสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2561   

นศท.ที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม และมีผลการฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2561 เป็น “ตก” ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นปี   


   [ ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อ นศท. สอบแก้ตัวภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 ]   


* ค้นหาผลสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2561 *
กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
กรณีค้นหาเป็นบุคคล
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของ นศท. :
กรณีค้นหาทั้งสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษาฯ : ชั้นปีที่ : เพศ : ผลการสอบ :
กรณีค้นหาทั้ง มทบ. (เฉพาะ นศท.ที่ไม่ผ่าน)
มทบ. : ชั้นปีที่ : เพศ :


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา