กลับไปยัง : นรด. / ศศท. / หน้าค้นหา (ส่วนกลาง) / หน้าค้นหา (ส่วนภูมิภาค)


     บัญชีรายชื่อ นศท. สอบแก้ตัวภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ชั้นปีที่ 3-5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561     
ส่วนกลาง ปี 3 ชาย ปี 3 หญิง ปี 4 ชาย (ไม่มี) ปี 4 หญิง (ไม่มี) ปี 5 ชาย ปี 5 หญิง (ไม่มี)


   บัญชีรายชื่อ นศท. สอบแก้ตัวภาคทฤษฎีไม่ผ่าน ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561   
  ทภ.1
มทบ.12 (ไม่มี) มทบ.13 (ไม่มี) มทบ.14 (ไม่มี) มทบ.15 (ไม่มี)
มทบ.16 (ไม่มี) มทบ.17 (ไม่มี) มทบ.18 (ไม่มี) มทบ.19 (ไม่มี)
  ทภ.2
มทบ.21 (ไม่มี) มทบ.22 (ไม่มี) มทบ.23 มทบ.24 (ไม่มี) มทบ.25
มทบ.26 มทบ.27 มทบ.28 มทบ.29 (ไม่มี) มทบ.210
  ทภ.3
มทบ.31 (ไม่มี) มทบ.32 (ไม่มี) มทบ.33 มทบ.34 (ไม่มี) มทบ.35
มทบ.36 มทบ.37 (ไม่มี) มทบ.38 (ไม่มี) มทบ.39 (ไม่มี) มทบ.310 (ไม่มี)
  ทภ.4
มทบ.41 (ไม่มี) มทบ.42 มทบ.43 (ไม่มี) มทบ.44 (ไม่มี) มทบ.45 (ไม่มี)
มทบ.46