ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
# โครงการ ประเภท วันที่
1จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานห้องจ่ายหนังสือสำคัญของ นศท. ประจำอาคารอเนกประสงค์จุ 400 คน หมายเลข 40/53 ที่ชำรุด ให้ ยย.กบร.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2019-08-20
2ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ กยข.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2019-06-20
3ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก สำหรับภารกิจในการสนับสนุนการฝึก-ศึกษา นศท. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ให้ กกบ.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2019-02-21
4ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก ใช้ในงานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ รร.รด.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-12-21
5ซื้อสป. ใช้ในโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-12-14
6จ้างทำ สป. 2,4 เครื่องแต่งกาย (ภาคสนาม) โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-12-11
7ซื้อสป. (ภาคสนาม) โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-12-11
8ซื้อสป. ใช้ในการสนับสนุนการฝึกสอน นศท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ รร.รด.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-26
9จ้างทำสายเชิญธง ใช้ในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ รร.รด.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-22
10ซื้อสป. ใช้ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ กกพ.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-22
11ซื้อสป. ใช้ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ กกพ.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-22
12ซื้อสป. ใช้ในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ รร.รด.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-22
13ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก เพื่อใช้ในการประชุมผู้แทนสถานศึกษา เตรียมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ กยข.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-22
14ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F4 และ A4 งานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-21
15ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก ใช้เตรียมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ กกบ.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-21
16ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก ใช้ในการฝึก-สอน นศท. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) ให้ กบร.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-21
17ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก ใช้สนับสนุนการฝึก - สอน นศท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ กบร.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-21
18จ้างทำพวงมาลา งานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-21
19ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก สาย ยย. ใช้ในการเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ กกบ.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-20
20จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ งานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-19
21จ้างพิมพ์ซองบรรจุปัญหาสอบ และซองบรรจุเอกสารประกอบการสอบ งานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-19
22จ้างพิมพ์สูจิบัตร และแผ่นพับ งานกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของ นศท. ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-19
23จ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย ทหารกองประจำการปีที่ 1 ผลัด พ.ย.61 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ ร้อย.บร.กบร.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-19
24จ้างทำโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ งานกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-16
25จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ งานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-14
26จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารของ นศท. อาคารหมายเลข 9/19 ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-12
27จ้างจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนฝึกยุทธวิธี (ห้องเรียน 5) ของ นศท. อาคารหมายเลข 36/35 ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-12
28ซื้อกระดาษไขดิจิตอล และหมึกอัดสำเนาดิจิตอล งานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-02
29ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึกเพื่อใช้ในการสนับสนุน งานการฝึก นศท. ตามหลักสูตร ประจำปีงาบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 ให้ กยข.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-02
30ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก สำหรับเตรียมการฝึกศึกษา นศท. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ให้ กกบ.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-02
31จ้างตรวจกระดาษคำตอบ งานสอบภาคทฤษฎี นศท. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-11-02
32ซื้อสป. เครื่องช่วยฝึก ใช้ในการฝึก - สอน หลักสูตร ผกท.(พ.) รุ่นที่ 37/61 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ รร.รด.ศศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก2018-10-22