ผู้บังคับบัญชาศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาโรงเรียนรักษาดินแดน


รายนามผู้บัญชาการ ศูนย์การกำลังสำรอง

ลำดับยศชื่อชื่อสกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง
1พล.ต.ศักดิ์สินทิพยเกษรพ.ศ. 2545 - 2545
2พล.ต.สุพรพงศ์รอดแจ้งพ.ศ. 2545 - 2546
3พล.ต.สุพจน์บุณยรักษ์พ.ศ. 2546 - 2547
4พล.ต.บัญชาสิทธิวรยศพ.ศ. 2547 - 2548
5พล.ต.อานนท์สังข์รุ่งพ.ศ. 2548 - 2548
6พล.ต.สิงห์ศึกสิงห์ไพรพ.ศ. 2548 - 2549
7พล.ต.เผ่าพงศ์พงศ์เหล่าขำพ.ศ. 2549 - 2550
8พล.ต.สูตรจรูญชาติพ.ศ. 2550 - 2552
9พล.ต.ชูเกียรติเธียรสุนทรพ.ศ. 2552 - 2552
10พล.ต.อิทธิพลทองดีพ.ศ. 2552 - 2554
11พล.ต.ไพโรจน์พนาเวศร์พ.ศ. 2554 - 2555
12พล.ต.ทวีชัยกฤษิชีวินพ.ศ. 2555 - 2556
13พล.ต.เฉลิมพลธรรมสุนทรพ.ศ. 2556 - 2557
14พล.ต.วิโรจน์วิจิตรโทพ.ศ. 2557 - 2558
15พล.ต.ปราการปทะวานิชพ.ศ. 2558 - 2560

รายนามผู้บัญชาการ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ลำดับยศชื่อชื่อสกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง
1พล.ต.ไตรจักร์นาคะไพบูลย์พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน