ชี้แจงการประกาศผลสอบภาคทฤษฎี  นศท. ประจำปีการศึกษา 2557
 
      การประกาศผลการสอบทาง website เป็นการประกาศรายชื่อเฉพาะ นศท.ที่สอบภาคทฤษฎีไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น โดย นศท. ผู้มีรายชื่อจะต้องเข้ารับการสอบซ่อมในห้วงวันที่ 15-19 ธ.ค.57 ณ รร.รด.ศสร. ทั้งนี้ ศสร. ได้กำหนดรายละเอียดการสอบซ่อมในแต่ละวันไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ นศท. ตรวจสอบวันสอบ, รอบที่สอบ และเวลารวมพลโดยละเอียดเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการเข้าสอบ และหาก นศท.รายใดไม่เข้ารับการสอบซ่อมจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม
**ขอให้ นศท.ดูวันและเวลา สอบซ่อม และเดินทางมาสอบให้ตรงวันและเวลาของตนเองด้วย**

รายชื่อ นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนกลาง) สอบซ่อมภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อ นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนภูมิภาค) สอบซ่อมภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2557

เรียงจากน้อยไปมาก
           พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557                                  
           ศูนย์การกำลังสำรอง กระทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดย พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร ณ ลานรวมพลหน้ากองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗                                 
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง เพื่อชี้แจงการสอบภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2557                  
          พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่อในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557              
          พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำคณะข้าราชการ-ครูฝึก ศูนย์การกำลังสำรอง และนักศึกษาวิชาทหาร ปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ "นศท.อาสาปลูกป่าชายเลน" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557                                                          

หน้า