กำหนดการสอบภาคปฎิบัติ  ภาคทฤษฎี  นศท.(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
นศท.ฝึกแบบ ๒๐ สัปดาห์ (วันจันทร์ - วันเสาร์)
         นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๓    สอบภาคปฎิบัติ    วันที่ ๑๗ - ๒๒ พ.ย.๕๗
         นศท.ชั้นปีที่ ๓          สอบภาคทฤษฎี    วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พ.ย.๕๗
นศท.ฝึกแบบ ๑๐ สัปดาห์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
         นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๓  สอบภาคปฎิบัติ      วันเสาร์ที่ ๒๒  พ.ย. ๕๗
        นศท.ชั้นปีที่ ๓         สอบภาคทฤษฎี     วันอาทิตย์ที่  ๓๐  พ.ย. ๕๗
        นศท.ชั้นปีที่ ๔         สอบภาคปฎิบัติ      วันอาทิตย์ที่ ๒๓  พ.ย. ๕๗
                                    สอบภาคทฤษฎี     วันเสาร์ที่  ๖  ธ.ค. ๕๗
        นศท.ชั้นปีที่ ๕         สอบภาคปฎิบัติ      วันอาทิตย์ที่ ๑๖  พ.ย. ๕๗
                                    สอบภาคทฤษฎี     วันเสาร์ที่ ๒๙  พ.ย. ๕๗
ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
*** นศท.ที่สอบไม่ผ่านจะต้องมาดำเนินการสอบซ่อมในห้วงวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557 
เรียงจากน้อยไปมาก
          พล.ต.วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ชมการซักซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557                              
          พล.ต.วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ประชุมศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร(ส่วนกลาง) เพื่อเตรียมการในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปี 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเรียน 405 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง                      
          พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 23 ตุลาคม 2557                          
          พล.ต.วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ประชุมหน่วยขึ้นตรงฯ และพบปะกำลังพล โรงเรียนการกำลังสำรอง ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557                                              
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำคณะนายทหารศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2557                                  

หน้า